پنکه و هود

موتور و روتور

نیم تنه و بدنه

پروانه

هسته

سایر قطعات